بچه ها

به نام خدا


*بچه ها دستانی هستند که ما را به بهشت پیوند می دهند.* (هنری وارد بیچر)


اگر بچه ها با سرزنش و ملامت بزرگ شوند، یاد می گیرند که محکوم کنند.


اگر با تنفر بزرگ شوند، یاد می گیرند که ستیزه جو باشند.


اگر با ترس بزرگ شوند، همیشه نگران بودن را می آموزند.


اگر با تاسف بزرگ شوند، همیشه برای خود متاسف خواهند بود.


اگر با تمسخر بزرگ شوند، کمرو بودن را می آموزند.


اگر با حسادت بزرگ شوند، به همه رشک خواهند برد.


اگر با شرمندگی بزرگ شوند، می آموزند که همیشه احساس گناه کنند.اگر با بردباری بزرگ شوند، صبوری را می آموزند.


اگر با تشویق بزرگ شوند، اعتماد به نفس خواهند داشت.


اگر با تحسین بزرگ شوند، قدر شناس خواهند بود.


اگر آن ها را تایید کنیم، عشق را در وجود خود خواهند یافت.


اگر احساسات آن ها را بپذیریم، عشق را در جهان می یابند.


اگر با درک و شناخت بزرگ شوند، هدفدار خواهند شد.


اگر زندگی را با آن ها قسمت کنیم، یاد می گیرند که بخشنده باشند.


اگر با صداقت و مروت بزرگ شوند، به خود ایمان خواهند آورد.


اگر در امنیت بزرگ شوند، به دیگران ایمان خواهند آورد.


اگر در فضایی دوستانه زندگی کنند، زیبا دیدن را خواهند آموخت.


اگر در آرامش بزرگ شوند، آرامش خاطر خواهند یافت.


راستی بچه های شما چه طور بزرگ می شوند؟...

به نقل از آقای نظامزاده

/ 0 نظر / 18 بازدید