کاش می شد..........

 

کاش می شد..........
کاش می شدخنده را، تکثیر کرد
کاش می شد اشک را ،تبخیرکرد
کاش می شد زندگی ، تحریر کرد
کاش می شد عذر یک ،تقصیرکرد
کاش می شد عشق را، تقدیرکرد
کاش می شدنقص ها ، تعمیرکرد
کاش می شد نیمه ها ، تکمیل کرد
کاش می شد غصه ها، تقلیل کرد
کاش می شد مهررا، تجلیل کرد
کاش می شد. شعر را، تحلیل کرد
کاش می شددردها ، تقسیم کرد
کاش می شد هدیه ها، تقدیم کرد
کاش می شد قفل دلتنگی  ، شکست
کاش می شد درب تاریکی، گسست
کاش می شدبین مردم، بودو زیست
کاش می شد مثل باران ها ، گریست
کاش می شداز مسیریار، رفت
کاش می شد ، از پس دیوار، رفت
کاش می شدبا دلی خوش ، زنده بود
کاش می شدبنده ای، دل زنده بود
کاش می شد با محبت ، جان سپرد
کاش می شد بی توقع ، بود و مرد)

 

/ 0 نظر / 15 بازدید