بهشت

قسمتی از بهشت را ببین.
بهشت اول :

آغوش مادریست که با تمام وجود ، بغلت کرد و شیرت داد

بهشت دوم :

دستان پدریست که برای راه رفتنت ، با تو کودکی کرد

بهشت سوم :

خواهر یا برادریست که برای ندیدن اشکهایت ،

تمام اسباب بازیهایش را به تو داد

بهشت چهارم :

معلمی بود که برای دانستنت با تمام بزرگیش هم سنت شد

تا یاد بگیری

بهشت پنجم :

آغوشی بود که هرگز در آغوشش نگرفتی
بهشت ششم :

دوستیست که روز ازدواجت در آغوشت کشید و

چنان در آغوشش فشرد که انگار آخرین روز زندگیش را تجربه میکند
آری بهشت همین حوالیست ...

مادرت را بنگر...

پدرت را ببین ..

خواهر یا برادرت را حس کن ..

دوستت را به یاد بیاور...

یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت...

بهشت را با همه قلبت حس کن ، همین نزدیکیست..

شاید همین الان از کنارت گذشت

 اما تو ندیدی..

/ 0 نظر / 15 بازدید