گاهی

گاهی باید فرو ریخته شوی برای ” بنای جدید” . . . .
 

بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است . .

همیشه خودت باش… دیگران به اندازه کافی هستند… . . . .

روی بالشی که از مرگ پرنده ها پر است نمی توان خواب پرواز دید… . . . .

انسانهای خوب همانند گلهای قالیند، نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن،

دائمی اند! . . . .

بعضی آدما نقش صفر رو بازی میکنن تو زندگی، اگه ضرب بشن تو زندگیت همه چیزت رو

از بین میبرن! . . . .

ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ… ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ

ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ… . . . .

  یاحق

/ 0 نظر / 16 بازدید