هزار نکته

نه هـــر کـه چهـره بـر افـروخت دلـبری داند     

  نـه هـــر کــــه آینه ســــازد ســـــکندری داند

نه هـر که طرف کلاه کـج نهـاد و تند نشست    

   کـــــــلاه داری  و  آیـیـن ســـــــــــروری داند

تو بنـدگی چـو گــــدایان به شــــرط مزد مکن    

   که دوست خــود روش بنـــــده پــروری داند

غـلام هـمـــــت آن رنـــــد عـــافیت ســــــوزم     

  کـــــه در گــــــــدا صــفتی کیمیــا گـــری داند

وفــــــا و عهــد نـکو باشــــد ار بیـــــــاموزی  

     و گــر نـه هــــر کــه تـو بینی ستمگری داند

ببــاخـتــــــم  دل  دیــوانـه  و  نـدانســــــــــــتم   

    کــــــه آدمــی بچه ای شــــــیوه پــــــری داند

هــــــــزار نکته بـاریک تـــر ز مـو اینجــاست    

   نـه هــــر کــه ســــــــر بتراشد قلــندری داند

ز شـــعـر دلکش حـافـظ کسـی بــود آگــــــــاه

کـــه لطـف طـبع و ســــخن گــفتن دری دانـد

(روح زندگی )

/ 0 نظر / 81 بازدید